VEIS

HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG
VỀ CHÚNG TÔI
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM VEIS

Hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS) thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin năng lượng phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về năng lượng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hệ thống sẽ thu thập các số liệu, dữ liệu, thông tin về cân bằng cung cầu năng lượng, đặc điểm kỹ thuật của hạ tầng cơ sở năng lượng, giá năng lượng, chỉ tiêu thống kê năng lượng và các thông tin khác liên quan đến năng lượng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Trong đó, các thông tin được công bố có:
    • Tổng quan và xu thế phát triển năng lượng quốc gia
    • Bảng quyết toán và cân bằng cung cầu năng lượng
    • Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về khai thác, xuất nhập khẩu, sản xuất, chuyển đổi và tiêu thụ của các loại nhiên liệu điện, than, dầu khí, năng lượng mới và năng lượng tái tạo
    • Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về công suất nguồn điện và sản lượng điện theo nhiên liệu, sản lượng tiêu thụ điện theo các ngành kinh tế, phụ tải cực đại hệ thống điện, hệ số dự phòng hệ thống điện, tỷ lệ số xã có điện, tỷ lệ số hộ dân có điện và các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện hệ thống.

Các chỉ tiêu thống kê năng lượng tổng hợp được công bố gồm:
    • Tổng cung cấp năng lượng sơ cấp
    • Cường độ năng lượng sơ cấp trên tổng sản phẩm quốc nội (sau đây gọi tắt là GDP)
    • Cung cấp năng lượng sơ cấp trên đầu người; mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp
    • Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng, cường độ năng lượng sơ cấp trên GDP
    • Tiêu thụ năng lượng cuối cùng trên đầu người; mức độ đa dạng hóa năng lượng
    • Tỷ trọng nhiên liệu trong cung cấp năng lượng sơ cấp và tiêu thụ năng lượng cuối cùng

Các chỉ tiêu năng lượng tái tạo bao gồm:
    • Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cung cấp năng lượng sơ cấp, sản xuất điện, tiêu thụ năng lượng cuối cùng;
    • Các chỉ tiêu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế tạo và xây dựng, giao thông vận tải và trong các phân ngành khác;

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin năng lượng sẽ thực hiện so sánh các chỉ tiêu thống kê năng lượng của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực và thế giới nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về năng lượng Việt Nam.Hệ thống thông tin sẽ được công khai cho tất cả các đối tượng có liên quan. Đồng thời, thông tin sẽ được cung cấp để các tổ chức, nhóm liên quan thực hiện thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong thỏa thuận chia sẻ thông tin năng lượng giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế cũng như với tổ chức, nhóm phục vụ quản lý nhà nước theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.