VEIS

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT
VĂN BẢN LUẬT
THÔNG TƯ

Thông tư số 18/2020/TT-BCT

Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (ngày 17 tháng 7 năm 2020)

Thông tư bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT

BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư 24/2018/TT-BCT

Thông tư quy định về phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện
NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Nghị định 127/2015/NĐ-CP

Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành Công Thương

Nghị định 14/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Nghị định số 51/2020/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
LUẬT

Luật sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Luật Điện lực

Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực