VEIS

HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG
THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG
CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG CHÍNH & CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

T. Một T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu T. Bảy T. Tám T. Chín T. Mười T. M. Một T. M. Hai Cả năm
Số giờ vận hành công suất lớn nhất (đơn vị: số giờ)
Hệ số sẵn sàng và suất sự cố các nhà máy trong hệ thống điện
Thống kê sử dụng khí hàng tháng cho sản xuất điện (đơn vị: x 1.000.000 m3)
Công xuất thiết kế (đơn vị: MW)
Công suất khả dụng (đơn vị: MW)
Công suất phát điện tối thiểu (MW)
Tổng số lần sự cố
Sản lượng than (x1000 tấn)
Sản lượng dầu (tấn)